Utvalgte Referanseprosjekter


 
 
 
 Bane Nor

 
IC Østfold, Haug-Seut 

Refraksjonsseismiske undersøkelser.
Mengde: 17 500 meter
2018
Klient: Bane NorLongyearbyen 2
 
 
 
Ny flytebrygge Longyearbyen, Svalbard

Bunnkartlegging og Refraksjonsseismiske målinger
Mengde: 3 500 meter
2018
Klient: Longyearbyen hanvn.
 

 


Oslo VAV


 
Vannforsyning til Oslo fra Tyrifjorden.

Grunnundersøkelse på land og i vann ved refraksjonsseismikk.
Mengde: 8 000 meter
2018
Klient: Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten
 


SVVlogoNny

 
 
Grimevatnet i Bergen

Kartlegging av bergoverflaten ved refraksjonsseismiske undersøkelser ifm utfylling.
Mengde: 5 115 meter
2018
Klient: Statens vegvesen, Region vest


 


Yara
Gunnekleivfjorden, Herøya

Grunnundersøkelser ved penetrerende akustiske målinger.
Mengde: 1.25 km2
2018
Klient: HIP Eiendom AS, Yara


 

Herøya IP
Utvidelse av kai for YARA

Refraksjonsseismiske undersøkelser
Mengde: 3 000 meter
2018
Klient: Herøya Industripark


 


aker-solutions[1]
Fjellkartlegging på sjøen, Egersund

Refraksjonsseissmiske undersøkelser.
Mengde : 800 meter
2018
Klient: Aker Solution
 
    
 

 Bane Nor

 
IC Vestfold, Tønsberg-Larvik

Resistivitet-og Refraksjonsseismiske målinger.
Mengde: 3600 og 1000 meter. 
2017
Klient: Bane Nor


 

 
Hafslund_Logo[1]

 
Kabel under Glomma, Fredrikstad

Bunnkartlegging, Akustikk og Seismikk
Mengde: 11500 og 1000 meter.
2017
Klient: Hafslund


 


SVVlogoNny

 
Ny E16 Arna-Stanghelle

Refraksjonsseismisk undersøkelse på land og sjø.
Mengde: 2500 og 3500 meter.
2017
Klient: Statens vegvesen, Region vest


 


th[2]

 
Ny VA-ledning, Vevelstad 

Refraksjonsseismisk undersøkelse.
Mengde: 1000 meter
2017
Klient: Ski kommune
 
 
 

OSLO kommune

 
Ny vannforsyning til OSLO

Refraksjonsseismiske undersøkelser.
Mengde: 3200 meter
2017
Klient: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten 


 
 

 
BM i Raudsand
 
Raudsand, Sogn og Fjordane

 Refraksjonsseismisk undersøkelse på sjøen.
Mengde: 1100 meter
2017
Klient: Bergmesteren i Raudsand


 


Kvaerner_logo_rgb_teal-635x222[1]

 
Kværner-Stord, Hordaland

Refraksjonsseismikk på sjøen.
Mengde:1350 meter
2017
Klient: Kværner ASA


 SVVlogoNny 
E39 Os-Stord, Hordaland

Refraksjonsseismikk på land.
Mengde: 1100 meter
2017
Klient: Statens vegvesen, Region vest


 
 Bane Nor

 
IC Østfold, Haug-Seut

Refraksjonsseismiske undersøkelser på land.
Mengde: 2500 meter.
2017
Klient: Bane Nor
                          

 
 thC81QS64I
NORDLINK

Refraksjonsseismisk undersøkelse på land og i sjøen for NordLink-prosjektet, strømkabel mellom Norge og Tyskland.
800 meter refraksjonsseismikk.
2016:
Klient: Statnett

 
 
 Bybanen Utbygging

 

Bybanen i Bergen

Byggetrinn fire, Sentrum-Fyllingsdalen.
Refraksjonsseismiske undersøkelser på land i utvalgte lokaliteter langs planlagt trasè for Bybanen i Bergen. Formålet med undersøkelsen var å bestemme løsmassetykkelse og fjellkvalitet.

600 meter seismikk
2016:
Klient: Bybanen Utbygging/Hordaland Fylkeskommune


         OMYAlogo

OMYA Hammerfall gruver.
Refraksjonsseismiske
på sjøen for kartlegging av fjellnivå og fjellkvalitet i forbindelse med gruvedrift under sjøbunnen.
Undersøkelsens omfang ble 9 km med seismikk.
2016
Klient: Omya Hustadmarmor A.S. 


 

jbv-logo
InterCity Drammen


Refraksjonsseismiske undersøkelser langs nye jernbanestrekninger for å kartlegge dybde til fjell og fjellkvalitet. Undersøkelsene ble foretatt på land, i 2015 med 4500m og 2016 med 4500m.
2016 og 2015
Klient: Jernbaneverket

jbv-logo

InterCity Tønsberg-Larvik

Refraksjonsseismiske undersøkelser langs nye jernbanestrekninger for å kartlegge dybde til fjell og fjellkvalitet. Undersøkelsene ble foretatt på land, i 2015 med 7000m og 2016 med 8500m .
2016 og 2015
Klient: Jernbaneverket 
Statoil

 Ilandføringsledning fra Johan Sverdrup til Mongstad

Refraksjonsseismiske undersøkelser på land og til havs langs 2 alternative ilandføringstraseer for oljeledning. Undersøkelsene ble foretatt i to runder, og hadde som formål å kartlegge sedimenttykkelse og fjellkvalitet. Det ble registrert 3000m på land og 7500m langs sjøbunnen.
2014
Klient: Statoil ASA


 

vvlogo (1) 

 Ny E18/E39 Kristiansand-Søgne

Refraksjonsseismiske undersøkelser på land, i vann og til havs for ny europavei i Vest-Agder.

Bunnkartlegging med multi- og enkeltstråle ekkolodd.
Det ble registrert 700m med refraksjonsseismikk på land, 800m på sjøen og 4000m i ferskvann.
2014.
Klient: Statens vegvesen. Region sør.vvlogo (1)

 
 Rv 555 Sotrasambandet

Refraksjonsseismiske undersøkelser på land (3500 meter) for tunnelpåhugg og tuneller.
2014.
Klient: Statens vegvesen, Region vest.


logo-green
Sentralnettforbindelse 420kV Mariero-Store Stokkavatn

Refraksjonsseismiske undersøkelser langs kritiske strekninger for den planlagte tunnelen. 3500 meter refraksjonsseiemikk i 2013.
Klient: Lyse Sentralnett AS
 

 
 
 

                       
                         vvlogo (1)


 
Oslofjordtunnelen Byggetrinn 2, Drøbaksundet

Grunnundersøkelser  for planlegging av ny tunnel.
Seismisk Tomografi i et ca. 120 x 60 meter stort område fra  kote ca. -160 i fjellgrunnen til kote ca. 40 på sjøbunnen.
BorehullsRadar i fire (4) x 150 meter lange kjerneborehull.
Refraksjonsseismiske undersøkelser på sjøbunnen for kartlegging av løsmassetykkelse og svakhetssoner.
Det ble registrert 3700 meter med refraksjonsseismikk.
2013.
Klient: Statens vegvesen, Region øst.
 
 
 
 


norterminallogo1
Gamneset Ilandføringsterminal, Sør-Varanger

Ekkolodding og grunnundersøkelser for planlegging av ilandføringsterminal  og omlastningslokasjon .
Det ble kjørt multistråle ekkolodding over et ca. 1 km2 stort område med vanndybde fra 0-100 meter. Det ble registrert refraksjonsseismikk på sjøbunnen langs ti (10) profiler med lengde på ca. 200-1000 meter, tilsammen ca. 5 000 meter. 
2013.
Klient: Norterminal AS.logoFossanmoen

 
Arialplanlegging, Fossand kommune

Fjellkartlegging med georader i forbindelse med planleggings-arbeid for grusuttak.  Det ble foretatt kartlegging av fjelloverflaten ned til 30 meter under markoverflaten i planområde Vest B og Øst A med tilsammen ca. 7 km måling. Det ble benyttet en 50 MHz radarantenne for oppdraget og resultatene ble presentert i terrengmodell og i profiler.
2013.

Klient: Forsand Sandkompani AS


 vvlogo (1)
 E39 Rogfast- Tilleggsundersøkelser for massedeponier. Mekjarvik og Kråkøy.

Det ble utført refraksjonsseismiske undersøkelsen for å kartlegge sediment tykkelse og sedimenttype 
på sjøen i to tenkte deponiområder med vanndyp fra 0-100 meter. Det ble tilsammen målt 4500 meter seismisk profil.
2013 og 2012.
Klient: Statens vegvesenStatoil  Skrugard

Refraksjonsseismiske undersøkelser på land og på sjøen i forbindelse med ilandføringsledning fra Skrugard feltet. Formålet med undersøkelsen var å bestemme løsmassetykkelse og fjellkvalitet i planlagt ilandføringsområde. Det ble målt 1600m langs havbunnen og 1200m på land.
2012
Klient: Statoil ASA

 

 vvlogo (1)

 

Ryfast Rv.13
 

Refraksjonsseismiske undersøkelser på land og på sjøen i forbindelse med undersjøisk tunnel fra Stavanger til Ryfylke. Formålet med undersøkelsen var å bestemme løsmassetykkelse og fjellkvalitet langs tunneltrasè og i påhuggsområdene. Det ble registrert 6300m langs havbunnen og 900m på land.  2012.
Klient: Statens vegvesen, Region vest


 vvlogo (1)

E39 Rogfast

Refraksjonsseismiske undersøkelser på land og på sjøen i forbindelse med undersjøisk tunnel mellom Mekjarvik og Arsvågen. Formålet med undersøkelsen var å bestemme løsmassetykkelse og fjellkvalitet langs tunneltrasèen. Det ble brukt havbunnskabel på hhv 115 og 235 meters effektiv lengde. Målingene var utsatt fra 2010 pga oppdrettsanlegg i trasèen.
2012.
Klient: Statens vegvesen, Region vest 

 


Bybanen

Bybanen i Bergen

Refraksjonsseismiske undersøkelser på land i utvalgte lokaliteter langs planlagt trasè for bybane i Bergen. Formålet med undersøkelsen var å bestemme løsmassetykkelse og fjellkvalitet.

2011: 1800 meter seismikk
2012: 1000 meter seismikk
Klient: Multiconsult AS


 
ullensaker

Vannledning Hurdalssjøen
 

Georadarmålinger på isen på Hurdalssjøen. Det ble brukt 50 MHz radarantenne og formålet var bunnkartlegging i planlagt rørtrasè. Det ble også registrert informasjon om bunnsedimentene.

Totalt 1880 meter med georadarmålinger.  2011.
Klient: Ullensaker Kommune

 
jbv-logo

Dobbeltspor Oslo-Ski


Refraksjonsseismikk på land i utvalgte deler av forslått trasè for dobbeltspor Oslo-Ski. Formålet var å undersøke løsmassetykkelse og fjellkvalitet. Det ble utført 2440m med seismikk, fordelt på flere områder,  2011.
Klient: Jernbaneverket Utbygging

  

 

Westcon
 Jack-up rigger WestCon, Ølensvåg 

Bunnkartlegging i sjøen på verftsområde før mottak av Jack-up rigger.  3000 meter med refraksjonsseismiske målinger. 2010
Klient: West Contractors AS, Ølensvåg
 
 
 


Osl-farge_tcm181-90103
 Skanning med georadar, Gardermoen
Kartlegging av løsmasser, grunnvann, infrastruktur og fremmedlegmer med georadar i et utvalgt område. 2010.
Klient: Oslo Lufthavn AS, OSL

  
 
 vvlogo (1)
 Trefallsvatn i Eksingedalen 

Kartlegging av grunnforholdene med georadar i Tredalsvatnet som et ledd i rassikringstiltak for veien langs vatnet, i Vaksdal kommune. 2010
Klient: Statens vegvesen, Region vest

 
 
 
vvlogo (1)
E6 Oranes - Stormyra, Narvik

Refraksjonsseismisk undersøkelse på land for tunnelpåhugg for tilførsvegene til Hålogalandsbrua i Narvik kommune. 2010
Klient: Statens vegvesen, Region nord 

 
 
 
vvlogo (1)
 E39 Rogfast - Parsell Rogfast alternativ 1

Refrasjonsseismiske undersøkelser på sjøbunnen langs en ca. 26 km lang tunneltrase med start ved Harestad i SØ, via Kvitsøy, over Boknafjorden og med slutt ved Arsvågen i Nord. Det ble målt 14 km refraksjonsseismikk med bunnkabel ned til 300 meters vanndyp. 2010
Klient: Statens vegvesen, Region vest
 

 
 jbv-logo
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski.

Refraksjonsseismiske undersøkelser for å bestemme mektighet av løsmasser og kartlegging av fjellkvalitet langs tilsammen ca. 1200 meter utvalgt profil. 2010
Klient: Jernbaneverket Utbygging
 

 
 

Osl-farge_tcm181-90103
Skanning med georadar, Gardermoen

Kartlegging av lagdeling i løsmassene og registrere grunnvannsnivå med georadar i et utvalgt område øst på Gardermoen. 2010
Klient: Oslo Lufthavn AS, OSL
 
 
 jbv-logo
Prosjekt OSLO, Fornyelse av jernbaneunderbygging Etterstad-Lysaker

Georadarundersøkelse av grunnforhold langs en ca 500 meter lang strekning i Brynsbakken. 2010
Klient: Jernbaneverket Utbygging
 

 
 LogoStavangerkommune_cut
Stavanger kommune, Georadarmålinger Havneringen

Grunnundersøkelser med georadar knyttet til VA-/veiprosjekt runt deler av havneringen i Stavanger sentrum. Det ble kartlagt langs ca 400 m. Avstanden mellom målelinjer i rutenett var 3-5 meter. 2010
Klient: Stavanger kommune, Plan og anlegg 

 

vvlogo (1)
Nasjonale turistveger, Rv13 Låtefoss.

Refraksjonsseismisk undersøkelse i foss for å bestemme mektighet av løsmasser og fjellkvaliteten. 2010
Klient: Statens vegvesen, Natjonale turistveger

 
 Kystverket_Strek_LOGO
Kystverket, Hovden i Bø og Grøtøyleia i Steigen kommune

Refraksjonsseismiske undersøkelser på sjøen for å kartlegge sedimenttykkelse til bruk for masseberegning i forbindelse med planlegging for utbedring av innseilingen til Hovden havn og utvalgte deler av Grøtøyleia. 2010
Klient: Kystverket Nordland

 
 topp_logo
CCB Ågotnes. Jacket-landingsområder

Refraksjonsseismiske undersøkelser for kartlegging av sedimenttykkelse i områder aktuelle for nedsetting av Jacketrigger. 2010.
Klient: Coast Center Base, Ågotnes

 
 Osl-farge_tcm181-90103
Skanning med georadar, Gardermoen

Kartlegging av løsmasser, grunnvann, infrastruktur og fremmedlegmer med georadar i et utvalgt område. 2009.
Klient: Oslo Lufthavn AS, OSL
 
 jbv-logo
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski

Refraksjonsseismiske undersøkelser for å bestemme mektighet av løsmasser og kartlegging av fjellkvalitet langs kritiske traseavsnitt. 2007 og 2x2009.
Klient: Jernbaneverket Utbygging
 

 
 eidsiva
Tolga kraftverk, Refraksjonsseismiske undersøkelser

Formålet med undersøkelsene var å bestemme melktighet av løsmasser og kartlegging av fjelloverflaten i kritiske områder for alternative tunneltraséer. 2009.
Klient: Eidiva Energi AS
 

 
 jbv-logo
Nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Kleberget

Forberedende kartlegging av løsmasseoverdekning og fjellkvalitet. 2009.
Klient: Jernbaneverket Utbygging 
 
 
vvlogo (1)
RYFAST  Rv.13 Stavanger - Solbakk, Solbakkstunnelen

Seismiske undersøkelser for kartlegging av sedimenttykkelse og fjellkvalitet langs undersjøisk tunneltrasé. 2009.
Klient: Statens vegvesen, Region vest
 
 
 
 

Aker Offshore 
Partner

Bunnkartlegging Aker Stord

Seismisk bunnkartlegging av nedsettingsområde for OP Jacket. 2008.
Klient: Aker Offshore Patner
 
 
 eidsiva
Rosten og Storrusten kraftverk

Refraksjonsseiemisk undersøkelser for tunnel påhugg og aktuelle traseer for avløpstunnel, bergoverflatens beliggenhet og få påvist eventuelle svakhetssoner. 2008 og 2009.
Klient:Eidsiva kraft AS
 
 
 Eidefoss-logo
Smådøla kraftverk

Refraksjonsseiemisk undersøkelse for å bestemme løsmassetykkelse og fjellkvalitet i et område for tunneltrasé og kraftstasjon. 2008.
Klient: Eidefoss AS


 
 

logoFossanmoen
Konsekvensanalyse Fossanmoen

Grunnvann- og fjellkartlegging med georadar og refraksjonsseismikk. 2008.
Klient: Forsand Sandkompani AS

 
 
 
vvlogo (1)
RYFAST  Rv.13 Stavanger sentrum - Lundeneset - Solbakkstunnelen 

Refraksjonsseismiske undersøkelser på sjøen og på land for å registrere løsmassetykkelse og fjellkvalitet langs planlagte tunnelstrekninger. 2007 og 2008.
Klient: Statens vegvesen, Region vest
 
 
 Eidefoss-logo
Dam ved Åsåren i Ottaelva

Refraksjonsseismisk undersøkelse for å bestemme løsmassetykkelse og fjellkvalitet ved planlagt damsted. 2007.
Klient: Eidefoss AS
 
 

 OsloKom
Langlia - Holsfjordprosjektet, Sørkedalen Oslo

Refraksjonsseismisk undersøkelse for å bestemme løsmasseoverdekning og fjellkvalitet langs trase for planlagt overføringstunnel. 2006.
Klient: Oslo kommune Vann- og avløpsetaten.
 
 
 
 

vvlogo (1)
Sambandet Sotra / Øygarden

Akustiske og refraksjonsseismiske undersøkelser av aktuelle områder for undersjøisk tunnel mellom Sotra og fastlandet. 2004 og 2007.
Klient: Sambandet Sotra/Øygarden-Bergen AS/Statens vegvesen


 

logo-statoil
Statoil PMT Project, Tjeldbergodden

Seismiske undersøkelser, ROV inspeksjon og sjøbunnkartlegging. 2005.
Klient: Statoil


 
 
vvlogo (1)
T-forbindelsen, Karmøy/Tysvær


Undersjøisk tunnelsamband. Refraksjonsseismisk undersøkelse på sjøen og på land for å registrere fjellkvalitet og løsmassetykkelse. 2005.
Klient: Statens vegvesen


 
 

image062
NTE Funna kraftverk, Meråker

Refraksjonsseismiske undersøkelser for ny rør-/tunneltrasé til Funna kraftverk. 2004 og 2005.
Klient: NTE


 
 
vvlogo (1)
E 39, Svegatjørn - Rådalen, Bergen

Seismiske undersøkelser i forbindelse med ny vegtunnel for bestemmelse av løsmassetykkelse og påvisning av svakhetssoner i fjellgrunnen. 2004.
Klient: Statens vegvesen 


 
 
vvlogo (1)
Rv.4, Roa - Jaren. Tunnel Gran sentrum

Refraksjonsseismisk undersøkelser i forbindelse med ny tunnel. Formålet var å bestemme løsmassetykkelse og fjellkvalitet. 2004.
Klient: Statens vegvesen


 
 


image065
Songwe Dam Project, Malawi/Tanzania

Refraksjonsseismiske undersøkelser av tre lokaliteter for plassering av dam langs Songwe River på grensen mellom Tanzania og Malawi, Afrika. 2003.
Klient: Norplan


 
 Hydro
Ormen Lange gas terminal, Nyhamn, Aukra

Seismiske undersøkelser på sjø og land i forbindelse med planlagt bygging av ilandføringsterminal for gass i Nyhamna. Refleksjonsseismikk og refraksjonsseismikk. 2001 og 2003.
Klient: Hydro 


 
 
vvlogo (1)
Rv 858 Ryaforbindelsen

Refraksjonsseismisk undersøkelse på sjøen for kartlegging av fjellkvalitet og 1øsmasseoverdekning i forbindelse med undersjøisk tunnel. 2002.
Klient: Statens vegvesen

 
logo-statoil
Hammerfest LNG Plant (Snøhvit, Melkøya)

Refraksjonsseismiske undersøkelser på sjøen knyttet til kaianlegg og undersjøiske tunneler. 2001.
Klient: Statoil


 
 NK
Gas Power Plant, Kollsnes Øygarden

Refraksjonsseismiske undersøkelser på sjøbunnen for å bestemme fjellkvaliteten langs planlagte kjølevannstunneler. 1997
Klient: Naturkraft A/S


 
logo-statoil
Åsgård Terminal Kårstø, Nord-Rogaland

Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjøen og på land for å bestemme for å bestemme fjellkvalitet. Kårstø was later expanded to receive gas from the Åsgård Gas Field... 1996.
Klient: Statoil